ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่จะนำเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างขึ้นมาไปไว้บนเครื่อง server นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นพื้นฐานในารอัพโหลดไฟล์ที่นักเรียนสร้างขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต

ใบความรู้ที่  1

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ INTERNET

รายวิชา  ง 33201  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การเขียน web โดยใช้โปรแกรม NAMO)

INTERNET & WEBSITE

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่าง ๆ บริษัทห้างร้าน และผู้สนใจทั่วไป มาเชื่อมต่อกัน และครอบคลุมไปทั่วโลก   เครือข่ายเหล่านี้เชื่อมเข้าหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาในยุคสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ   

รัสเซีย  ซึ่งกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ทำงานได้เสมอ   หากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง   ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกทำลาย  แต่ส่วนที่เหลือต้องทำงานได้  เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงกลายเป็นโครงการชื่อ ARPA (Advanced Research Projects Agency) โดยมอบหมายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทำการวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย      พัฒนาการส่วนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

  การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการต่อมา ถึงแม้ว่าในช่วงหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเลิกให้การสนับสนุน แต่เครือข่ายนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนามาตรฐานต่างๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้กลายเป็นมาตรฐานการสื่อสารชื่อ TCP/IP และใช้ชื่อว่า   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

  สำหรับในประเทศไทย  เริ่มมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการเชื่อมโยงเพื่อส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์    โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ก็ได้มี

โครงการที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย จากนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2534  ที่กองทหารรัสเซียได้ปิดล้อมและดำเนินการปฏิวัติ มีการวางแผนปิดการสื่อสารทุกชนิด ทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ทำให้ข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศถูกตัดขาดจากโลกภายนอก  แต่ปรากฏว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังใช้การได้

ข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก  จึงไหลออกไปยังภายนอกทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข่าวสารทาง     เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งนี้อย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่นกัน คนไทยในต่างแดนจำนวนมากทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผู้รายงานข่าวเข้าสู่อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ข่าวสารได้กระจายออกไปยังทั่วโลก

บริการในระบบอินเทอร์เน็ต 

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีแหล่งที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร บทความ รายงาน ผลงานวิจัยและความบันเทิงด้านต่าง ๆ รูปแบบการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต มีดังนี้

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Mail : E-Mail)   เป็นการรับ – ส่งจดหมายถึงกันผ่านเครือข่าย     อินเทอร์เน็ต  การส่งเอกสารข้อความมีลักษณะเหมือนการส่งจดหมาย แต่ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานให้เองโดยอัตโนมัติทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  สามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีที่อยู่     (E-mail address) เช่น san@kku.ac.th, scha@rayongwit.ac.th , mjeeb@oho.ipst.ac.th , webmaster@thaigoodview.com  

2.  การถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) เป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ข่าวสาร  บทความ     รวมถึงแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง    ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเทอร์เน็ตมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่าดาวน์โหลด  (download) ส่วนกระบวนการนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบน    อินเทอร์เน็ตเรียกว่า อัพโหลด (upload)

3. การเรียกใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (telnet) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอื่น ๆ ในที่ห่างไกล ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปที่เครื่องนั้นๆ

4.  โกเฟอร์ (gopher)  บริการค้นหาไฟล์และฐานข้อมูลเป็นบริการที่คล้ายกับ FTP แต่การจัดเก็บสารบบ           รายการแฟ้มข้อมูล และไอคอนของโกเฟอร์จะมีความเป็นระเบียบและแสดงรายละเอียดได้ดีกว่า FTP ซึ่งเสมือนกับตู้บัตรคำในห้องสมุดที่สามารถค้นหาข้อมูล โดยการระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อที่เกี่ยวข้อง

5.  การสนทนา (chat) และข่าวสาร (Usenet) เป็นการจัดเก็บข่าวสารที่ส่งไปไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง  โดยที่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านข่าวสาร  มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

6.  เวิร์ลไวด์เว็บ  (World  Wide  Web : WWW)    เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลก  ลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่สร้างด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว บริการนี้ได้รับ       ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสร้างและแก้ไขง่าย  ผู้คนหรือหน่วยงานต่างๆ จึงนิยมนำเสนอข้อมูลหรือขายสินค้าด้วยบริการนี้  การเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งเปรียบเสมือนการเยี่ยมบ้านของแต่ละคนเราจึงมักได้ยินคำว่าโฮมเพจ (Homepage) หรือบ้านของแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งและสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ (Webpage) อื่น ๆ ได้อีก

            การให้บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นบริการที่จัดทำไว้ในรูปแบบของ เว็บไซท์ (Website) ทั้งสิ้น โดยผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซท์  จำนำเอาข้อความภาพและเสียง มาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กฎเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีใช้บริการต่าง ๆ ของตนในลักษณะของการจัดแสดงรายละเอียดเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าเรียกว่า เว็บเพจ (Webpage)  แต่ละเว็บเพจจะมี       ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) ให้เราเลือกคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดในเว็บเพจอื่น ๆ โดยในจำนวนนี้จะมีอยู่หนึ่งเว็บเพจทำหน้าที่เป็นหน้าหลักซึ่งจะถูกแสดงออกมาเป็นหน้าแรกของเว็บไซท์  เราเรียกเว็บเพจที่ทำหน้าที่เป็นหน้าหลักนี้ว่า “โฮมเพจ”

 การอัพโหลดเว็บเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

คือ การส่ง เว็บเพจที่เราเขียนนำขึ้นไปไว้ในอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เป็นเว็บไซท์ที่สามารถเยี่ยมชมได้ทั่วโลก โดยสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ลงทะเบียนขอเนื้อที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เรียกว่า Host : โฮสท์ หรือ Server : เซิร์พเวอร์) ซึ่งมีทั้งแบบที่เราสามารถขอใช้เนื้อที่ได้ฟรี ๆ และแบบที่ต้องเสียเงินค่าเช่า)

 

การอัพโหลด (Upload)  หมายถึง  การคัดลอกสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน Internet

องค์ประกอบสำหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 

หากต้องการต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต  ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. โมเด็ม (modem) เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล และแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอก โมเด็มมี 2 ประเภทคือแบบติดตั้งภายใน (internal) และแบบติดตั้งภายนอก (external)  ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์
  3. คู่สายโทรศัพท์  1 เลขหมาย 
  4. ชื่อบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (account) จากองค์กรหรือบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider  : ISP) 
  5. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์สำหรับติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมบราวเซอร์(Browser)  และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ข้อมูล)

 

J J J J J J

ใบงานที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต

รายวิชา ง 3212   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        เวลา  20  นาที

 

สมาชิกกลุ่มที่……………………………………………………….…………………………………………………….……..…………………………………………..……………………………………….………………….……………………………………………………..…..……………………………………….………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

      1.1   ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ต

2.  เมื่อศึกษาใบความรู้ที่ 1 เสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

     2.1   อินเทอร์เน็ต คือ …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

      2.2   จงบอกประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยย่อ  และจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. ……………………………………………….

     2.3   ท่านคิดว่าสามารถนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4   เราสามารถใช้บริการอะไรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้บ้าง
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

 2.5   หากท่านต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต้องเตรียมองค์ประกอบใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

2.6   ท่านคิดว่าในอนาคตรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะพัฒนาไปอย่างไร

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………..

K K K K K K

แบบประเมินผล

 ที่  ชื่อ – สกุล บอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ บอกประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตได้ ประยุกต์ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตได้ บอกองค์ประกอบสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้
    2 2 3 3
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

เกณฑ์การประเมิน           9 – 10                          =   ดีมาก

                                    7 – 8                =   ดี

5 – 6                =  พอใช้

ต่ำกว่า  5           =  ต้องปรับปรุง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: